Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Co nabízíme

Autorizovaná / Notifikovaná osoba

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je Autorizovaná osoba č. AO 258 a Notifikovaná osoba č. 1714 podle zákona č. 22/1997 Sb. a oznámeným subjektem podle směrnice 2008/57/ES a návazných přímo použitelných předpisů (rozhodnutí, nařízení).. VUZ je autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) k posuzování shody výrobků stanovených podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů. Autorizace byla VUZ udělena Rozhodnutím ÚNMZ č. 6/2006 ze dne 27. února 2006. V současné době je v platnosti Rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2017 ze dne 3. března 2017, které rozšiřuje autorizaci VUZ v rozsahu Přílohy č. 1 a Přílohy č.2 níže uvedeného Rozhodnutí č. 3/2017.   

zobrazit rozhodnutí o udělení autorizace č. 6/2006

zobrazit rozhodnutí o udělení autorizace č. 3/2017


zobrazit přílohu č. 1 k rozhodnutí o udělení autorizace

zobrazit přílohu č. 2 k rozhodnutí o udělení autorizace

 

Rozsah autorizace je vymezen pro tyto strukturální subsystémy evropského železničního systému (včetně příslušných prvků interoperability):

  • Infrastruktura
  • Energie
  • Kolejová vozidla
  • Traťové řízení a zabezpečení
  • Palubní řízení a zabezpečení

VUZ je pověřen k posuzování shody stanovených výrobků s technickými požadavky k posouzení shody součástí interoperability, případně vhodnosti jejich použití, a ověření subsystémů ve vztahu k technickým specifikacím  pro interoperabilitu.

Aktuální přehled technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), související s posuzováním shody výrobků  s technickými požadavky prováděným VUZ jako notifikovanou osobou, je uveden ve výše publikované příloze č.1 aktuálního Rozhodnutí o autorizaci č.3/2017.

 

Informace VUZ ve smyslu NV č. 133/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., jako autorizovaná osoba č. AO 258 / notifikovaná osoba č. 1714, podává Informaci o smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
(o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému), příloha 2, bod 7.

Zobrazit přehled vydaných certifikátů.

Zobrazit přehled zamítnutých certifikátů nebo stažených žádostí o certifikaci

Máte-li zájem o certifikaci Vašich výrobků, stáhněte si :
Formulář žádosti o posouzení shody
 

 

V případě zájmu o více informací kontaktujte Ing. Marka Pětiokého, Vedoucího Kanceláře autorizované osoby /technického ředitele, http://www.cdvuz.cz/kontakt

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0