Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

O společnosti

Členství v organizacích

VUZ je členem několika asociací spojených se železničním průmyslem. Zastupuje také mateřskou společnost České dráhy a.s. při expertních jednáních v Mezinárodní železniční unii (UIC), Společenství evropských železnic (CER) a Mezinárodní organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD).

Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)

ACRI je organizace sdružující podniky železničního průmyslu v České republice a je přidruženým členem Evropské asociace železničního průmyslu (UNIFE). Reprezentuje zájmy svých členů a oborové zájmy železničního průmyslu především ve vztahu k českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Členy ACRI jsou společnosti zabývající se vývojem, konstrukcí, výrobou a opravárenstvím kolejových vozidel, železničního svršku, infrastruktury, zařízení pro informační technologie, železničních komponentů, materiálů a poskytováním služeb.
více na www.acri.cz

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO)

AAAO je sdružením právnických osob, které poskytují služby v oblasti zkoušení, certifikací, inspekcí a posuzování výrobků, systémů managementu, osob a procesů. Členové AAAO působí především v regulované oblasti ve vazbě na označení CE (jako autorizované osoby i jako notifikovaná místa s působností v EU), ale i jako akreditované subjekty v neregulované oblasti kvality výrobků a služeb.
více na www.aaao.cz

Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků (SCOV)

SCOV je dobrovolným zájmovým sdružením subjektů, které se na území České republiky zabývají certifikací výrobků. Cílem SCOV je napomáhat k odstraňování technických překážek obchodu zejména se státy Evropské unie, k urychlené aplikaci harmonizovaných evropských norem v oblasti certifikace výrobků a prosazovat zájmy členů sdružení
u Českého institutu pro akreditaci (ČIA), státní správy a v hospodářské sféře ČR.
více na www.scov.cz

Asociace výzkumných organizací (AVO)

AVO je "Oborovou kontaktní organizací aplikovaného VaV pro přípravu českých subjektů
k mezinárodní spolupráci". Prosazuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.
více na www.avo.cz

Hospodářská komora České republiky (HK ČR)

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). HK vytváří příležitosti pro podnikání, prosazuje a podporuje opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

více na www.komora.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 • je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 • je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 • je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů
 • jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 • hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

více na http://www.spcr.cz/

Národní Technologická platforma "Interoperabilita železniční infrastruktury" (SIZI)

SIZI je zájmovým sdružením šestnácti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných
a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílejí
na investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury ČR, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Jeho cílem je spojení vědeckého a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních
a výrobních společností k podpoře členů v inovacích a zvýšení konkurenceschopnosti, realizaci projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující jejich současnou produkci
se zaměřením na aplikaci požadavků železniční interoperability, získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů včetně zapojení členů do evropských aktivit
v této oblasti.
více na www.sizi.cz

European Rail Research Network of Excellence (EURNEX)

EURNEX je výzkumný projekt zaměřený na oblast železniční a kombinované dopravy. Zabývá se výzkumem problematiky provozování dráhy, drážní dopravy, železničních dopravních prostředků, sdělovací a zabezpečovací techniky, zkušebnictví, technologie dopravy, kvality, životního prostředí a mnoha dalších oblastí. Cílem projektu je sjednotit celoevropský výzkum a vývoj v oblasti železniční dopravy a vytvořit Excelentní síť (Network of Excellence) sdružující pracoviště nabízející řešitelskou i výrobní kapacitu
pro realizaci projektů železniční dopravy zadaných firmami a státními institucemi. Projekt EURNEX je součástí 6. Rámcového programu EU. Sdružuje více než 60 evropských institucí a jeho tým čítá 670 osob.
více na www.eurnex.net

NB-Rail Coordination Group

Koordinační skupina oznámených subjektů v oblasti interoperability železničního systému EU, NB-Rail, byla vytvořena ve smyslu směrnice 2008/57/ES, čl. 28(5), Rozhodnutí 768/2008/ES, čl. R17(11) a R30 a dokumentu Blue Guide 2014 (5.2.2 a 5.2.4).

více na https://circabc.europa.eu/

 http://nb-rail.eu/home en.html

NB-Rail Association

Asociace NB-Rail je mezinárodní nezisková organizace oznámených subjektů určená k podpoře a doplnění činnosti koordinační skupiny NB-RAIL v oblasti interoperability železničního systému EU. NB-Rail asociace mj. spolupracuje aktivně s UNIFE, CER, UIC, CEN, CENELEC, stejně jako s ERA a Evropskou komisí.

více na https://circabc.europa.eu/

http://nb-rail.eu/home en.html

 

Účast v ÚNMZ - VUZ je členem Technických normalizačních komisí – TNK 126 (Elektrotechnika v dopravě) a TNK 141 (Železnice) – (TNK zřizuje ÚNMZ jako poradní orgán pro technickou normalizaci v dané oblasti).


VUZ zastupuje mateřskou společnost České dráhy, a.s. při expertních jednáních
v organizacích:

 • Mezinárodní železniční unie (UIC)
  Mezinárodní unie železnic (International Union of Railways) je světovou organizací pro mezinárodní spolupráci mezi železnicemi a pro podporu železniční dopravy obecně. Byla založena v roce 1922, jejím sídlem je Paříž a celkem sdružuje 171 členů z pěti kontinentů.
 • Společenství evropských železnic a společností působících
  v infrastruktuře (CER)

  Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury – CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) má sídlo v Bruselu a hájí zájmy železničních dopravců vůči institucím Evropské unie. Celkem sdružuje 54 železničních dopravců a infrastrukturních společností. Mezi hlavní oblasti zájmu CER patří podpora rozvoje železnice jako trvale udržitelného, efektivního
  a k životnímu prostředí šetrného doravního systému.
  více na www.cer.be
 • Mezinárodní organizace pro spolupráci železnic (OSŽD)
  Organizace pro spolupráci železnic je mezinárodní organizací, která sdružuje ministerstva dopravy a centrální státní železniční orgány z 25 států. Jejím hlavním cílem je podpora mezinárodní železniční dopravy mezi státy Evropy
  a Asie. Usiluje především o sjednocení dopravní přepravní politiky, mezinárodního přepravního práva a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.
  více na www.osjd.org
(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0