Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Novinky

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

21.9.2016

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

 

Představenstvo společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a. s., IČ 272 57 258, se sídlem Praha 4-Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 10025 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákon“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionáři (popř. akcionářům) Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:   

 

1.      Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 13. 9. 2016 o přeměně cenných papírů - všech akcií emitovaných Společností, a to 70 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  5.000.000.- Kč (slovy: pět milionů korun českých) každá, na zaknihované cenné papíry, a o změně stanov Společnosti spočívající v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O této skutečnosti byl sepsán JUDr. Marií Malou, notářem v Praze, notářský zápis č. N 443/2016, NZ 556/2016. 

 

2.      Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdal(-i) dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to    v  budově sídla Společnosti na adrese Praha 4-Braník, Novodvorská 1698, kancelář č. 314, v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

 

3.     Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídil(-i) majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

 

 4.     Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3. výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

 

 Představenstvo společnosti

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

(c) 2015 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025 - Kontaktujte nás | Reference | Kariéra
Optimalizováno pro
rozlišení 1024x768
prohlížeče IE7, IE8, FF3, Opera 10.6, Chrome 8.0