Babí léto ve ZC Velim

Tropický ráz počasí v prázdninových měsících vystřídalo v září krásné babí léto. Nao-pak říjen byl až na několik málo vydařených dnů měsícem vyloženě podzimním doprovázen deštěm, mlhou a pod kůži lezoucím chladem. Jakoby zkracující se dny měly za následek po-stupné opadání zájmu o zkoušení ze strany zákazníků ZC Velim. To ale neznamená, že by se na okruhu nějakým způsobem zahálelo. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejdůležitější okamžiky uplynulých dvou měsíců.

První jednotky úspěšně předány
V tradičním přehledu projektů dávám tentokrát přednost nejvýznamnějšímu českému zástupci druhé poloviny roku 2015 – ostravské Škodě Vagonce. Počet jednotek ř. 660 na začátku září čítal tři kusy (660 101, 660 001 a 660 002), hned o prvním zářijovém víkendu se k těmto jednotkám přidala i druhá pětivozová jednotka 660 102. Největší péče a sledovanost byla ale věnována prototypu pětivozové jednotky, který je ve ZC nejdéle. S touto jednotkou byly v průběhu měsíce září vykonány zkušební jízdy na vybraných tratích SŽDC, jednotka byla zkoušena například na rychlém rovném úseku Řečany nad Labem – Pardubice hl.n., ale i na obloukovitých tratích v okolí Havlíčkova Brodu. Na ostatních jednotkách probíhaly zejmé-na interní zkoušky specialistů Škoda Transportation a Škoda Electric.
V říjnu se malá velimská zoo těchto šelem rozrostla o další přírůstek v podobě třetí pěti-vozové jednotky 660 103. V tomto dravém složení se od začátku 43. kalendářního týdne ro-zeběhlo kolo technickobezpečnostních zkoušek (TBZ) a následného předání vozidel zástup-cům Českých drah. Tento první týden byly provedeny zkoušky TBZ na dvou pětivozových jednotkách 660 101 a 102 včetně vyzkoušení VZ (vlakového zabezpečovače) na trati SŽDC v úseku Velim – Pečky – Řečany nad Labem – Velim. Předání zástupcům zákazníka proběh-lo neobvykle v neděli 25. října, obě jednotky si o den později odvezli strojvedoucí ČD do do-movského depa v Brně-Maloměřicích. Do konce října se ještě podařilo úspěšně vykonat zkoušky TBZ i s oběma třívozovými jednotkami 660 001 a 002. Ty by měly být předány za-čátkem listopadu.

Konec projektů v Čechách
Během září a října došlo rovněž k ukončení některých krátko či dlouhodobých projektů. Po více než roce skončily zkoušky elektrických jednotek ETR 564 španělského výrobce CAF. Není tajemstvím, že od konce loňského roku obě pětivozové jednotky ve ZC spíše par-kovaly, než zkoušely. Před odjezdem na další zkoušky do Rakouska přišel ale klient s požadavkem vyměnit ve ZC klasická dvojkolí za měrná, což by byla operace ne nemožná, ale přinejmenším velmi náročná a trvající několik dnů. Proto ještě před vlastní přepravou do Rakouska byla první z jednotek odeslána do DKV Praha, PP Praha-Libeň, kde během jediné-ho dne (16. září) proběhla na hříži výměna dvou dvojkolí. Pro přepravu jednotky měly být po-užity speciální spojovací vozy, které ovšem nedorazily do ZC včas, a proto musely být narychlo dopraveny klasické nákladní vozy, na jejichž háky byly zavěšeny adaptéry pro po-sun. To způsobilo i nutnost změny povolení pro přepravu této mimořádné zásilky. Po návratu jednotky byly přistaveny i originální spojovací vozy a obě spojené jednotky tak mohly opustit ZC Velim dne 19. září vstříc další, tentokrát rakouské misi. Veškeré záležitosti a náležitosti ohledně přeprav těchto jednotek zajišťovalo ČD Cargo.
O den později, tedy 20. září, odjelo druhé nejdelší vozidlo zkoušené toho času ve ZC Velim, 20-vozová souprava Talgo. Specialisté TÜV SÜD Rail provedly během září odložené zkoušky protismyku a další funkční testy této soupravy, která by již od nového grafikonu měla spojit Berlín s Moskvou. Spolupráce se sesterskou společností ČD Cargo pokračovala i u této zakázky, protože na jednu z posledních zkoušek dva dny před odjezdem, kdy již nebyla k dispozici lokomotiva Siemens Vectron, byla objednána osvědčená lokomotiva 753.7. O tom, že tento projekt by mohl obdržet punc „nekonečný“, svědčí fakt, že klient poptal další zkoušky, které by měly být realizovány ještě v tomto roce. O tom, zda to budou zkoušky po-slední, si v tuto chvíli neodvážím polemizovat.
Po zhruba dvou měsících a vykonání všech potřebných zkoušek odjela dne14. října i další z elektrických jednotek – Siemens Thameslink. Zkoušky tradičně probíhaly velmi hlad-ce a jediné, co zdržovalo jak příjezd, tak odjezd této jednotky, byly spojovací vozy nutné pro přepravu, které nebyly doručeny včas na požadovaný datum odeslání jednotky ze ZC. Naš-těstí byl odjezd posunut pouze o zhruba týden oproti původnímu plánu.
Minimálně na několik týdnů byly přerušeny zkoušky elektrických lokomotiv Bombardier TRAXX AC3 LM, které byly ve ZC Velim nepřetržitě od poloviny loňského roku. Již období prázdnin naznačilo, že došlo k určitému útlumu. V září ještě proběhly zkoušky vícenásobného řízení při spojení až čtyř lokomotiv TRAXX. Stávající tři lokomotivy ř. 187 byly pro účel těchto zkoušek doplněny na začátku září ještě dvěma pomocnými stroji ř. 186. Lokomotivy 187 002-1 a 187 103-7 odjely ze ZC Velim dne 22. září a možná trochu paradoxně byly do Německa přepravovány společně se soupravou Talgo, která byla z Velimi nejprve přetažena do České Třebové a teprve v noci z 21. na 22. září se přepravovala do Berlína. Určitá technická nepři-pravenost lokomotiv TRAXX k přepravě pak způsobila, že bylo možné pořídit zajímavou mo-mentku v ŽST Velim. Postupně odjela i lokomotiva 187 003-9 (24. září) a oba stroje ř. 186 (28. září).
Naopak na zkoušky protismyku dorazila dne 25. září lokomotiva 186 139-2, aby po pro-vedení těchto zkoušek v prvním říjnovém týdnu (od 1. do 4. října) dne 8. října ZC Velim opus-tila a po velmi dlouhé době ustanovila počet lokomotiv z rodiny TRAXX na nule. Nezbývá než věřit, že se tyto stroje ještě před koncem roku do ZC vrátí.

Neverending Siemens
Kromě ukončených zkoušek jednotky Thameslink pokračují bez přerušení s určitými výkyvy v počtu požadavků v jednotlivých týdnech i zbylé dva projekty Siemensu. Co se týče elektrických lokomotiv Vectron, tak již byla zmínka, že jedna z těchto lokomotiv, konkrétně vícesystémová verze 193 822-4, byla použita jako hnací vozidlo při brzdových zkouškách, resp. zkouškách protismyku, soupravy Talgo. Nicméně tato lokomotiva odjela na začátku října spolu se střídavou verzí 193 930-5 do Rakouska, přičemž cestu zpět absolvovala o deset dnů později pouze druhá jmenovaná. Lokomotiva 193 822-4 byla pronajata rakouskému do-pravci a měla by zajišťovat přepravu nákladních vlaků mezi zeměmi, ve kterých je již homo-logována, tedy Německo, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko.
Lokomotiva 193 930-5 se na konci října postarala rovněž o využití haly DZS, kde tech-nici Siemens provedli výměnu pomocného dieselagregátu. Týden před koncem desátého měsíce roku ještě jednou došlo k pohybu v počtu strojů přítomných ve ZC Velim, kdy nejprve odjela vícesystémová lokomotiva 193 823-2, která byla hned o den později nahrazena stejno-směrnou lokomotivou 191 004-7. Ta je navíc vybavena, podobně jako 193 930-5, funkcí „last mile“ a proto ve ZC podstoupí stejný rozsah zkoušek jako její střídavá kolegyně. Poslední z lokomotiv, na kterých probíhají kontinuálně nějaké zkoušky, je vícesystémová verze 193 902-4. Tento Vectron prochází homologačním procesem pro provoz na tratích v Holand-sku.
Jediným zástupcem skupiny jednotek Siemens se po odjezdu Thameslinku stala elek-trická jednotka ICx. Jednotka č. 9001, která byla ve ZC Velim od května do srpna 2015, pro-šla v tomto prvním období hlavně optimalizací nastavení brzdových systémů a provedením validace německého sběrače pro systém 15 kV / 16? Hz. Nová generace vlaků ICx v sobě skrývá nejmodernější technologie, například nový typ podvozků, systém vlakové komunikace a nový design brzdových systémů. Program brzdových zkoušek zahrnoval provádění zkou-šek v různých stavech ložení podle norem UIC. Zkoušky ladění protiskluzových ochran pro trakci i brzdu probíhaly při simulaci různých adhezních stavů, které odráží reálné podmínky na trati. K tomu se využívá směs vody a mýdla v přesně definovaném poměru, tato směs je poté při rozjezdu nebo při brzdění vstřikována pod kola jednotky. Po úspěšném ukončení první fáze zkoušek a najetí cca 20 000 km se tato jednotka vrátila do Německa, kde pokračuje přípravou a poté vlastními zkouškami na tratích DB Netz.
Dobrý dojem ze vzájemné spolupráce při zkouškách této nestandardně dlouhé jednotky přiměl Siemens v této spolupráci pokračovat a ke zkouškám tentokrát vyslal jednotku č. 9003. Ve druhé fázi zkoušek, která probíhá od začátku září do začátku prosince, by měly být uskutečněny softwarové testy vlakové diagnostiky a prvotní příprava na zkoušky optimál-ního nastavení švýcarského sběrače. Na konci října byly ale veškeré jízdní a stacionární akti-vity přerušeny a jednotka během 14 dnů počínaje 26. říjnem podstoupila úpravy mechanické a elektrické části a instalována byla nejnovější verze hardwaru jednotky, což bylo nutné pro začátek schvalovacích zkoušek, na jejichž konci má být získání povolení provozu v Německu. Při těchto činnostech se počítalo s využitím haly HPZ II. ve dvou směnách den-ně, což vzhledem k délce jednotky bylo jen těžko představitelné, protože by to kromě zablo-kování prostoru kolem haly a příjezdové koleje do ŽST Velim vyžadovalo i otáčení jednotky na MZO, aby se všechny vozy postupně dostaly na prohlížecí kanál. Toto by z hlediska vnitřní logistiky bylo velmi náročné a vyžádalo by si to celou řadu omezení, proto bylo nakonec roz-hodnuto projektovým managementem Siemensu, že se celá jednotka ICx rozdělí symetricky na dvě šesti-vozové části. Aby ani jedna z polovin nebyla jen tak odstavena v kolejišti, probí-haly nakonec tyto práce na obou částech současně, přičemž jedna polovina byla v hale HPZ II. a druhá v hale HPZ I. Jak dokazuje přiložené foto, tak se podařilo zachytit obě části jednot-ky i současně v hale HPZ II.

Do patra!
Zkoušky pokračovaly i na patrových elektrických jednotkách TWINDEXX. Zřejmě na delší dobu se ustálil počet osmi-vozových jednotek na dvou kusech. Výrobce je má označeny TS01 a TS11, číselně jsou to však jednotky č. 201 a 204. Na druhé jmenované jednotce, resp. jejích jednotlivých vozech, byly v průběhu září dokončeny zkoušky bezpečnosti proti vykolejení, určení vlivu bočního větru nebo ověření funkčnosti aktivního systému naklápění skříně, kdy byla jednotka jednostranně nakloněna až o 250 mm. Všechny tyto zkoušky, jak již bylo minule uvedeno, prováděli specialisté Výzkumného ústavu kolejových vozidel (VÚKV). Spolupráce těchto dvou firem není nikterak náhodná a nová. VÚKV provádělo v letech 2013 a 2014 statické zkoušky hrubých staveb různých konstrukčně odlišných vozů budoucí jed-notky TWINDEXX. Zkoušen byl například hlavový vůz 1. třídy (ozn. H08), vložený vůz 2. třídy (ozn. H06), hlavový vůz 1. třídy s oddílem pro zavazadla (ozn. H01) nebo vložený vůz s restauračním oddílem (ozn. H04).
Švýcarský národní dopravce SBB uzavřel s Bombardierem v roce 2010 smlouvu na dodávku 59 kusů těchto patrových jednotek. Vlaky mají být homologovány nejen ve Švýcar-sku, ale i v Německu a Rakousku. Nové soupravy označované také jako TWINDEXX Swiss Express by se měly stát vlajkovou lodí Švýcarských státních drah jak v mezinárodním, tak vnitrostátním provozu. Vyrábět se budou ve verzi InterCity (plánováno dodat 20 osmi-vozových jednotek) a InterRegio (30 osmi- a 9 čtyř-vozových jednotek). Jejich předností bude vyšší provozní kapacita, větší komfort pro cestující a zkrácení cestovních časů mezi jednotli-vými městy díky novému konceptu aktivního naklápění WAKO? a tím možnosti projíždět oblouky vyšší rychlostí, jako to známe například u vlaků typu pendolino.
Poslední říjnový den přijela do ZC další ze známých jednotek Regio2N (R2N) z produk-ce francouzského Bombardieru. Od přerušení zkoušek těchto elektrických, napůl nízkopod-lažních, napůl patrových jednotek, uplynuly tři a půl měsíce. Ke zkouškám byla tentokrát po-slána deseti-vozová jednotka s maximální rychlostí 160 km/h. U těchto vlaků je ale známé, že vozy jsou relativně krátké, takže pro porovnání je tato jednotka pouze o zhruba 4 metry delší než pěti-vozová jednotka InterPanter. Před koncem roku by měla být tato jednotka doplněna ještě druhou, která již bude mít rychlost 200 km/h.

Ostatní akce a projekty
Roll-outy, zákaznické dny, křty a prezentace vozidel nejsou ve ZC Velim žádnou novin-kou. Ale akce, která proběhla 22. září, patřila k těm nejvýznamnějším. České dráhy prezento-valy různá vozidla představitelům politické scény, místních samospráv, finančních institucí a dalším významným hostům. Většinu z těchto hostů včetně nejvyšších zástupců národního dopravce dopravil z pražského hlavního nádraží speciálně vypravený vlak tvořený moderní soupravou railjet. Ve ZC Velim poté vedle série projevů a promítaných prezentací proběhly jízdy po Velkém zkušebním okruhu nejprve s motorovou jednotkou ř. 844 „RegioShark“ (vý-robce PESA Bydgoszcz, Polsko), poté se zbrusu novou elektrickou jednotkou ř. 660 „Inter-Panter“ (výrobce Škoda Vagonka Ostrava), která by první cestující měla vozit od listopadu tohoto roku. Jako poslední byly v plánu jízdy i soupravou railjet. Kromě těchto vozidel bylo možné si prohlédnout i další z moderních motorových jednotek ř. 840 „RegioSpider“ (výrobce Stadler Berlin Pankow, Německo), případně modernizované osobní vozy řad Apee, Bbdg-mee, Bdmpee, Bmz nebo WRmz.
V září rovněž proběhly zkušební jízdy dalších dvou lokomotiv ř. 380 po vyvazovací opravě, konkrétně šlo o stroje 380 003-4 (9. září) a 380 009-1 (29. září). První jmenovaná byla navíc použita jako vhodné hnací vozidlo při odložené stacionární zkoušce magnetického pole osobního vozu Bdpee. Jak zkoušky lokomotiv ř. 380, tak zkoušky osobního vozu Bdpee byly pod patronací Pars nova. V říjnu se poté ve ZC objevila na jeden den automatická strojní pod-bíječka, kterou si přijel naladit STRABAG Rail.
Infrastruktura ZC Velim byla v říjnu poskytnuta i pro zkoušky drážních vozidel, kde vět-šinu zkoušek zajišťovali specialisté Zkušební laboratoře. Jednalo se například o brzdové zkoušky osobního vozu Bmz (Pars nova).
Ve větší míře byly tentokrát zastoupeny nákladní vozy. Většinou platí, že VUZ je zákaz-níkem své sestry ČD Cargo, ať již jde o přepravy, nebo o dodávání hnacích vozidel nebo strojvedoucích pro pokrytí potřeb zákazníků ZC Velim. Tentokrát se role obrátily a ČD Cargo vyslalo ke zkouškám dvounápravový plošinový vůz řady Knps. Na voze byly během října provedeny jízdní brzdové zkoušky, ale i stacionární (borcení), resp. kvazistacionární (průjezd měrným obloukem o poloměru 150 m) zkoušky pro ověření bezpečnosti proti vykolejení ve dvou stavech ložení.
Úspěšně pokračuje i spolupráce se slovenskou Tatravagónkou Poprad. V říjnu proběhly nejprve brzdové zkoušky kotlového vozu Zacns o objemu kotle 44 m3, na přelomu října a listopadu pak byly uskutečněny hlukové vozy dvou typů nákladních vozů – již zmiňovaných kotlových vozů Zacns a plošinových vozů Snps. Rozhodně by to neměla být spolupráce po-slední.
Do konce roku 2015 zbývají ještě dva měsíce. Sice v září a říjnu výkony zkušebních tratí oproti letnímu období poklesly, ale očekává se před koncem roku vzestup, dokonce by se mohla objevit i zbrusu nová elektrická jednotka. Tradičně bude závěr roku patřit i nutným údržbovým zásahům na infrastruktuře ZC Velim. Toto vše bude shrnuto v dalším článku.

V Cerhenicích dne 11. listopadu 2015
Autor: Ing. Daniel Los, vedoucí ŽZO

11/30/2015

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved