Expertní činnosti

VUZ při plnění svých cílů staví na profesionální zdatnosti vlastních odborníků a týmů. Zaměstnanci VUZ jsou vysoce kvalifikovaní a profesionální odborníci, díky kterým VUZ patří mezi uznávané evropské autority ve svém oboru.

Činnosti VUZ v oblasti expertních činností a posudkových prací:

 • posuzování shody zabezpečovacího zařízení ve smyslu Věstníku ČD č. 4 z 28. února 1997 týkající se schvalování železničních zabezpečovacích systémů pro provoz ČD,
 • aktivní podíl na normotvorné činnosti - spolupráce na tvorbě technických norem
  z oborů činnosti a posuzování technických norem ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) se vztahem k železničnímu systému
  a v rámci komisí CEN a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) se sídlem v Bruselu (více na www.cenelec.org) včetně účasti
  v připomínkovém řízení k připravovaným právním předpisům,
 • vypracovávání soudních posudků v uvedených oborech, aplikovatelných zejména při vyšetřování železničních nehod,
 • experti VUZ působí jako zástupci v řadě mezinárodních projektů Mezinárodní železniční unie (UIC),
 • provádění analýz, studií proveditelnosti a technické pomoci při implementaci zahraničních a evropských zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů
  do podmínek SŽDC/ČD, zejména ERTMS (ECTS, GSM-R) a dále např. přejezdových, traťových a přenosových zabezpečovacích zařízení a počítačů náprav.
Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ)
Novodvorská 1698/138b, Praha 4
phone: +420 241 493 135
Zkušební centrum VUZ Velim
281 02 Cerhenice
© COPYRIGHT 2021
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
VAT CZ27257258
Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 10025
All rights reserved